Zabezpieczyć substancję parkową


Głównym celem projektu jest wkład w zachowanie charakterystycznych obrazów historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego poprzez wzmocnienie regionalnej pielęgnacji parków.
Projekt opiera się na tworzeniu dokumentacji i prowadzeniu praktycznej pielęgnacji w parkach oraz na ponadgranicznym przepływie wiedzy w celu zoptymalizowania różnych sposobów pracy.

Konkretnie oznacza to:

Poprzez projekt powinny zostać opracowane specjalistyczne dokumentacje dla wybranych założeń parkowych w obu krajach, przy uwzględnieniu również aspektów ekologicznych. Przyczyni się to do powstania ponadgranicznego połączenia przestrzeni zielonych tego typu. Udokumentowane zostanie też, że ochrona zabytków i przyrody pozytywnie się uzupełniają, a działania pielęgnacyjne przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności.
Równolegle do tego w wybranych parkach po polskiej stronie przeprowadzone i udokumentowane będą prace pielęgnacyjno-konserwatorskie. Takie działania służą:

  • odtworzeniu historycznych struktur przestrzennych
  • zachowaniu specyficznych dla parków biotopów, starego drzewostanu i bogatej warstwy runa parkowego
  • zapewnieniu odpowiedniego stopnia intensywności pielęgnacji
  • oraz ochronie gatunków z Czerownej Listy i wspieraniu bioróżnorodności

Zainicjowany zostanie ponadgraniczny przepływ wiedzy i wymiana doświadczeń obu krajów w dziedzinie zachowania krajobrazu kulturowego.
Aby zagwarantować trwałe efekty i podnieść standardy działań pielęgnacyjnych przeprowadzone zostanie szkolenie przygotowujące pracowników do pełnienia ich specjalnego zadania. Przy tym będą oni pouczeni i uwrażliwieni na zagadnienie biotopów w założeniach parkowych.

Szczegółowy opis projektu znajdą Państwo tu.

Główne działania projektowe